Zmluvné podmienky opráv.

 

            Náhradné diely: Pri našich opravách je na prvom mieste kladený dôraz na kvalitu používaných súčiastok. Dodávateľov náhradných dielov si starostlivo vyberám a zákazníkom tak zaručujem že pri každej oprave boli použité iba kvalitné značkové diely od popredných renomovaných výrobcov. Možnosť reklamácie v dôsledku vady súčiastky ktorá bola pri oprave namontovaná je tým znížená na minimum. Každej zákazke je venovaná maximálna pozornosť a prístroj je po oprave vždy prekontrolovaný a preskúšaný. Napriek snahe sa ale vzhľadom na zložitosť elektronických prístrojov môže závada prejaviť znovu. Pre taký prípad je samozrejme na každú opravu poskytovaná záruka.

 

            Záručná lehota: 3 mesiace na prácu a 6 mesiacov na materiál. Záruka na materiál je i vrátane práce na jeho výmenu. Záručná lehota začína dňom prevzatia prístroja z opravy a predlžuje sa vždy o dobu, po ktorú bol prístroj v záručnej oprave.

 

            Uplatnenie záruky: Záruka sa uplatňuje výhradne v sídle firmy. Toto platí aj v prípade opravy televízora v byte u zákazníka, vzhľadom na to, že ak sa porucha opakuje, je potrebné TV dlhšie testovať, prípadne je vzhľadom na zložitosť konštrukcie dnes vyrábaných TV potrebné rozsiahlejšie technické vybavenie, čo u zákazníka nie je možné.

 

            Záručné podmienky: Záruka sa vzťahuje na prácu a materiál v rozsahu vypísanom na zákazkovom liste. Nevzťahuje sa na prípadné iné vady ktoré neboli predmetom opravy a neboli teda účtované, nevzťahuje sa tiež na diely ktoré si dodal zákazník. Záruka zaniká uplynutím záručnej doby, ďalej v prípade cudzieho zásahu do prístroja (porušením plomby), poškodením prístroja vplyvom živelnej udalosti, poruchou v rozvodnej sieti a pod.

Záruku neposkytujeme na čistenie hláv a páskovej dráhy videoprístrojov. Ku znečisteniu videohláv až do tej miery že nejde obraz môže dôjsť použitím i jedinej vadnej videokazety v ktorej je páska zdeformovaná a znečistená (časté u kaziet z videopožičovne) a túto skutočnosť nemôžeme ovplyvniť. Na vadu spôsobenú zašpinením hláv sa nevzťahuje záruka ani u nových prístrojov.

 

            Odhad ceny: Zákazník obdrží potvrdenie o príjme prístroja do opravy, na tomto doklade je tiež vyznačená predbežná cena za opravu. Tá by nemala byť prekročená o viac ako 20%, ak zistíme behom opravy že by bola drahšia ako povolená tolerancia, zákazníka najskôr informujeme a vyžiadame si súhlas. V prípade nesúhlasu prístroj vrátime späť bez opravy a účtujeme poplatok za vykonané práce. Pokiaľ nebol prístroj opravený z akéhokoľvek iného dôvodu, žiadny poplatok neúčtujeme pretože vo všetkých ostatných prípadoch sa jedná o príčinu ktorú nemôže zákazník sám ovplyvniť. Môže sa napríklad stať, že sa nedá zaistiť potrebný náhradný diel alebo dokumentácia nutná k oprave, prípadne zistíme že oprava by jednoznačne bola nerentabilná (napríklad vadná obrazovka) a podobne.

            Cenník prác: cenník základných úkonov je k dispozícii tu: Cenník prác

 

            Zmena termínu opravy: V zásade môžu nastať dva dôvody predĺženia termínu opravy. Prvým dôvodom môže byť vada prístroja ktorá sa prejavuje veľmi nepravidelne, diagnostika takej závady býva niekedy časovo dosť náročná a je treba prístroj za prevádzky dlhšiu dobu sledovať, výnimočne sa preto môže stáť že termín opravy nebol odhadnutý správne.

Druhým dôvodom môže byť nutnosť objednať potrebný diel ktorý nemáme skladom. Náš sklad obsahuje sortiment náhradných dielov ktorý je pre naprostú väčšinu bežných opráv dostačujúci, napriek tomu ale v tomto zložitom odbore nie je možné mať k dispozícii všetko a môže sa v priebehu opravy vyskytnúť nutnosť potrebný diel objednať. V takom prípade sa termín opravy predlžuje o nevyhnutne nutnú dobu dodania dielu dodávateľom. U drahších opráv nad 1.000,- Sk však potrebný diel objednáme až po zložení zálohy na opravu vo výške min.50% z odhadu ceny.

 

            Poplatok za uskladnenie: Účtujeme v prípade, že si zákazník nevyzdvihne svoj prístroj z opravy do 30tich dní odo dňa kedy si ho mal vyzdvihnúť. Skladné účtujeme vo výške 10,- Sk za menšie zariadenia ( do veľkosti  DVD prehrávač, video ...) a 15,- Sk za veľké prístroje (TV a pod. ) za každý ďalší deň.  Po šiestich mesiacoch máme právo podľa Občianskeho zákonníka prístroj zlikvidovať alebo predať, nutné je počítať s tým že ho predáme iba za cenu opravy + skladné! Toto opatrenie je bohužiaľ nutné vzhľadom na obmedzené priestory prevádzky, naše termíny oprav sú krátke a nie je v žiadnom prípade počítané s niekoľkotýždňovým skladovaním televízorov. Okrem mnohých iných nepríjemných dôsledkov hlavne obmedzuje príjem ďalších zákaziek.

Pri odovzdaní prístroja do opravy doporučujeme zákazníkom uviesť presnú adresu a ak je to možné tak aj číslo telefónu, uľahčí a predovšetkým zrýchli to tak prípadnú komunikáciu so zákazníkom . Ak sa vyskytne nejaký problém ako je zmena termínu opravy a pod., zákazníkovi zatelefonujeme a ušetríme mu tým zbytočnú cestu do nášho servisu. Často sa tiež stáva, že prístroj je opravený skôr ako bol pôvodný termín, pokiaľ si to zákazník praje môžeme ho o vykonanej oprave informovať SMS správou na mobilný telefón.

 

            Prehľad služieb

                        opravy televízorov a videomagnetofónov

                        čistenie videomagnetofónov

                        opravy CD prehrávačov

opravy autorádií

opravy a montáže bytových telefónov a zvončekov,

el. vrátnikov

opravy monitorov a PC

ostatné služby

                

           Opravy televízorov a videomagnetofónov

      Termíny opráv: Bežné opravy televízorov vykonávame do dvoch až troch dní alebo do druhého dňa, opravy videoprístrojov spravidla do týždňa. Iba v prípade že je nutné objednať niektorý diel alebo ak vykazuje prístroj závadu ktorá sa prejavuje iba občas, býva termín opravy dlhší. Snahou je vždy vyhovieť potrebe zákazníka a v rámci možností opravíme televízor na želanie i v deň dodania do dielne.

      Po predchádzajúcej dohode je možné prístroj priviesť na opravu alebo si ho vyzdvihnúť i mimo otváraciu dobu.  Je iba nutná predchádzajúca dohoda, ak potrebujete využiť naše služby mimo bežnú pracovnú dobu, najskôr prosím zatelefonujte v pracovnej dobe.

    Zároveň si vyhrazdujeme právo odmietnuť opravu (prevzatie zariadenia, prípadne opravu u zákazníka ) bez  udania dôvodu.

Záruka na opravy je 3 mesiace na prácu a 6 mesiacov na materiál.